English PolishWARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW OILON OY

1.Przedmiotem niniejszej gwarancji jest zapewnienie gwarancji jakości produktów[i], wytworzonych przez OILON OY z siedzibą w Lahti w Finlandii („Producent”).

Producent gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wykonane z materiałów najwyższej jakości, jest wolne od wad oraz gwarantuje jego poprawną pracę podczas normalnego użytkowania.

Gwarancja dotyczy produktu, jego podzespołów i akcesoriów w przypadku: wykrycia wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, błędów produkcyjnych, w trakcie normalnej, zgodnej z przeznaczeniem oraz instrukcją  obsługi pracy i eksploatacji urządzenia (produktu).

Czynności serwisowe w ramach gwarancji produktów OILON OY wykonywane są przez Burner Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Łapinie przy Ul. Podbipięty 9.

2.Gwarancja, o ile nie ustalono inaczej obejmuje okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty uruchomienia, nie dłużej jednak niż 14 (czternastu) miesięcy od daty dostawy. Części zamienne objęte są 6-cio miesięczną gwarancją Producenta, z zastrzeżeniem wg pkt.5 niniejszych warunków.

3.Warunkiem koniecznym korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest zainstalowanie urzadzenia przez Instalatora autoryzowanego przez Producenta, stosowanie się do zaleceń Producenta zawartych w instrukcji obsługi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Należy również wypełnić i przesłać, w terminie 30 dni od daty instalacji, protokół instalacji/uruchomienia wraz z wynikami analizy spalin, do: Burner Experts Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 30 lub fax: 058 346 31 64

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek wadliwej obsługi lub instalacji, zmian w konstrukcji dokonanych bez pisemnej zgody Producenta oraz błędów podczas napraw. Producent nie odpowiada również za ewentualne uszkodzenia, spowodowane zasilaniem urządzenia napięciem innym niż 230V -15 % lub +10%), nieodpowiedniej częstotliwości(innej niż 50 Hz), pojawieniem się wody lub zanieczyszczeń stałych w paliwie lub zastosowaniem nieodpowiedniego paliwa. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTA ODNOŚNIE INSTALACJI, OBSŁUGI I SERWISU.           

Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się w trakcie pracy palnika takich jak np. dysze, elektrody zapłonowe, które są częściami normalnie zużywającymi się. Gwarancja nie obejmuje również normalnego eksploatacyjnego zużycia pomp paliwa.

5.Gwarancja Producenta nie obejmuje kosztów wymiany części oraz kosztów ewentualnych dojazdów, zakwaterowania serwisu. Części zamienne dostarczone w okresie gwarancyjnym nie są objęte oddzielną gwarancją, ale włączone do gwarancji oryginalnego produktu.

6.Gwarancja Producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez urządzenia zewnętrzne (nie stanowiące części urządzenia). Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty produkcyjne, utratę zysków czy inne pośrednie następstwa usterek lub uszkodzeń (utracone korzyści).

7.W przypadku awarii lub wystąpienia wady , Nabywca zobowiązany jest złożyć pisemną reklamacją do swojego Dystrybutora lub Sprzedawcy w ciągu dwóch tygodni kalendarzowych od daty uszkodzenia, jednakże nie później niż w dwa tygodnie po zakończeniu okresu gwarancji.

8.Wadliwe urządzenie lub jego część, z podaniem typu i numeru fabrycznego musi być dostarczone w terminie 30 dni do Sprzedawcy, który określi czy spełnione są warunki gwarancji. W przeciwnym razie gwarancja ulega zakończeniu.

 

 


[i] Ilekroć w niniejszych warunkach  gwarancji mowa jest o produktach należy przez to rozumieć kompletne palniki olejowe, palniki gazowe, palniki gazowo – olejowe oraz podzespoły dostarczane do takich urządzeń.

 OilonProjekt i wykonanie PB
Copyright © 2011
palniki gazowe, palniki olejowe, palniki gazowo olejowe, palniki gazowo-olejowe, palniki serwis, serwis palników, service palników, palniki service, servis palników, palniki servis, oilon,Oilon